Süt Ürünleri Teknolojisi

Teknolojisi
GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Süt Ürünleri Teknolojisi Program Hakkında Genel Bilgi

Tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için çeşitli yönlerden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun süt ve ürünleri üreten süt sektörü; modernizasyon, yeni teknolojik ilerlemeler, ürünlerin çeşitliliğinin giderek artması ve küresel gelişim gibi çeşitli faktörlerden dolayı sürekli gelişim içerisindedir. Bundan dolayı, Türkiye’de süt sektörünün dış gelişmelere paralel olarak gelişmesi, kaliteli üretimin artması ve dış pazarda rekabet etmesi, çok hızlı olan bilimsel ve teknik gelişmelerin yakından izlenmesi, teknoloji transferi, çeşitli ve kaliteli ürünlerin üretimi gibi zorunlulukları doğurmaktadır.

Gıda sektöründe gıda kalite kontrol elemanı, gıda teknikerliği ile süt ve süt ürünleri teknikerliği gibi mesleklerde gelişmelerin olacağı buna bağlı olarak da bu mesleklerde yetişmiş eleman ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Özellikle son yıllarda gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerinin gittikçe önem kazanmasına bağlı olarak bu alanda yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Denizli, yıllık 293 milyon litre süt üretim miktarı ile Türkiye’de üçüncü sırada, Acıpayam ilçesi ise günlük 250 ton süt üretim miktarı ile Türkiye’de ilk on ilçe arasında yer almaktadır. Türkiye’nin en çok süt üreten ilçesi olması için yatırımlar yapılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı bölge için ciddi bir öneme sahiptir. Bu program ile öncelikle ilçede yer alan genelde ise bölgesel düzeyde faaliyette bulunan süt ve ürünleri üretim tesislerinde ara eleman gereksiniminin karşılanması için teorik ve pratik bilgi ile donanımlı teknik eleman eğitimi amaçlanmaktadır. Programın eğitim süresi iki yıldır. Mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilirler.

Mesleki Tanım

Süt ve ürünleri teknikeri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde süt ve ürünleri üreten, süt ve ürünlerinden numune alarak mikrobiyolojik, duyusal, fiziksel ve kimyasal analizleri yaparak analiz sonuçlarını standartlara ve mevzuata uygun olarak değerlendiren, insan kaynaklarını yönetme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanların/olacakların ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-6” puanı almaları gerekir.

Mesleki İlerleme Olanakları

*DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Süt Teknolojisi, Beslenme ve Diyetetik ve Kimya Bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans diploması alabilirler.

*Anadolu Üniversitesi Açıköğretim lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp lisans diploması alabilirler.

İş Olanakları
Mezun olan öğrenciler Süt ve Ürünleri Teknikeri ünvanını alırlar. Süt ve ürünleri teknikerleri, süt işlenmesi yönünde çalışmalar yaparlar.

Bu programdan Süt ve Ürünleri Teknikeri olarak mezun olanlar, üniversitelerin ilgili birimleri, fakülteler ve yüksekokullar, resmi kuruluşlar, kamu kuruluşları (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bakanlığa bağlı müdürlükler, İlçe Tarım Müdürlükleri, Hıfzıssıhha vb.) ve özel kuruluşlarda (Süt sanayinde üretim veya kalite kontrol departmanları, gıda laboratuvarları vb.) iş bulabilmektedirler. Ayrıca alanlarıyla ilgili kendi üretim ünitelerini veya iş yerlerini kurma yeteneğine de kavuşmaktadırlar.

775 SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ (2016)

GENEL BİLGİLER
Programımız, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Programın kontenjanı 50 kişidir.

Amaçlar
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programının amacı, uygulama odaklı bir eğitim gerçekleştirerek gelişen teknolojilere uyum sağlayabilen ön lisans derecesine sahip nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.
Kabul Koşulları
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir ortaöğretim diplomasına sahip olmaları ve yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavından ilgili puan türünde yeterli puan almış olmaları gerekir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için ortalamasının 60 puan olması gerekir. Öğrenciler 90 kredi ve 30 işgünü stajı tamamlamak koşulu ile mezun duruma gelir.

İstihdam Olanakları
Mezunlarımız kamu ve özel sektörde mesleği ile ilgili bölümlerde yönetim, hizmet ve üretim gibi birçok kısımlarda görev alabilirler.

Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Süt ve Ürünleri Teknolojisi alanında Önlisans Diploması” derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.
Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için ortalamasının 60 puan olması gerekir. Öğrenciler 90 kredi ve 30 işgünü stajı tamamlamak koşulu ile mezun duruma gelir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, “Ders Planı-AKTS Kredileri” nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
Görevi Adı Soyadı Tel Faks E-Posta
BÖLÜM BAŞKANI Yrd. Doç. Dr. TÜLAY ÖĞRETMEN togretmen@pau.edu.tr
PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1 Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak
2 Süt işletmelerinde temel işlemleri yapmak
3 İçme sütü ve konsantre süt ürünleri üretmek
4 Fermente süt ürünleri üretmek
5 Peynir çeşitleri üretmek
6 Yöresel peynir çeşitleri üretmek
7 Tereyağı üretmek
8 Dondurma üretmek
9 Mikrobiyolojik analizleri uygulamak
10 Süt ve ürünlerinde mikrobiyolojik analiz yapmak
11 Çiğ sütte analizler yapmak
12 Süt ürünleri analizlerini yapmak
13 Özel süt ürünleri üretmek
14 Süt yan ürünlerini üretmek
15 Gıda endüstrisinde kullanılan makinelerin özelliklerini incelemek
16 Süt tesislerinin kuruluş ve organizasyonunu yapmak
17 Gıda katkı maddelerini incelemek
18 Süt ürünlerini ambalajlamak
19 Laboratuvar tekniklerini uygulamak
20 Süt hayvanlarını incelemek
21 Kalite yönetim sistemlerini uygulamak
22 Mesleki etik değerlere uymak
23 Araştırma ve değerlendirme yapmak
24 İletişim kurmak
25 Bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek
26 Çevre ve insan sağlığı koruma kurallarına uymak
27 Mesleğinde matematik ile ilgili uygulamalar yapmak
28 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
29 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
30 İlkyardım konusunda bilgi sahibi olmak, acil tıbbi durumlarda müdahale edebilmek
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Ad Açıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
Tartışma Duruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Gösterip Yaptırma Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yaparak gösterir ve sonrasında öğrencilerin yapmalarını sağlar. Öğrenciler sadece bakarak ve izleyerek değil, aynı zamanda yaparak ve deneyerek öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntem genellikle beceri öğretiminde uygulanır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.
Sorun (Problem) Çözme Bir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir duruma sorun adı verilmektedir. Genellikle insan hayatında engelleyici veya rahatsızlık verici bir rolü olan sorunlar bilimsel yöntemin aşamalarıyla ele alınarak çözülürler. (a) Sorun belirlenir. (b) Sorun tanımlanır. (c) Olası çözüm yolları aranır ve hipotez geliştirilir. (d) Çözüm yolu sınanır. (e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genellemeye gidilir. (f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır. Bu yöntem kişinin problem çözme, bağımsız çalışma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi yeteneklerini geliştirilir.
İşbirlikli Öğrenme İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Gösteri Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri gibi bir etkinliği sınıf önünde yapar, öğrenciler bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deney ve durumların ele alınmasında uygulanır.
Soru-Cevap Kullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.
İşbirlikli öğrenme İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmaları esasına dayanan bir öğrenme türüdür. Farklı yetenekte olan çocuklar, heterojen gruplarda bir araya gelip, birlerine yardımcı olarak öğrenirler. İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma, içinde bulunduğu grup birliğinin farkına varma gibi önemli deneyimler edinilir. Böylece gelecekte iş yaşamında çok önemli bir beceri olan ekip çalışmasına yatkınlık konusunda kazanımlar gerçekleşir.
Benzetişim (Simülasyon) Gerçekte tehlikeli, erişilmesi zor ve pahalı olan durumları, gerçeğine çok benzeyen modeli üzerinde çalışarak öğrenmeyi ifade eder. Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce, gerçeğine çok benzeyen sanal ortamlarda uygulama yaparlar. Piyasada kimya deneylerini içeren ve gerçeğine çok benzeyen Kimya Laboratuarı yazılımları mevcuttur. Diğer alanlarda da uygulanması olanaklıdır.
Drama Öğrencilerin bir beceri ya da durumu sınıfın önünde canlandırarak öğrendikleri bir yöntemdir. Yaşayarak bilgi edinmenin yanı sıra, sözel ifade gücünün gelişmesi ve toplumsallaşmanın sağlanmasında da önemli yararı bulunmaktadır. Yaratıcı, üretken, yaratıcı kararlar alabilen, değişik olmaktan ve değişiklik yapmaktan korkmayan, dilini iyi kullanan, eleştirel düşünen bireyler yetiştirmeye olanak sağlar.
Proje Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri ilginç sorunlarla uğraşmaya ve bunun sonunda sıra dışı ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim yoludur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak sağlar ve olaylara geniş açıdan bakmalarını gerektirir.
Gezi Öğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir yöntemdir. Öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, orman, göl, park, bahçe gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi edinmeyi sağlayan bir yöntemdir.
Deney Doğal olayları yapay ortamlarda taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgiler edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmayı ifade eder. Doğa araştırmacıları, bilim insanları, eğitimciler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlem gibi yollara başvururlar. Bu amaçla doğaya ilişkin bilgileri öğrencilere kazandırmak için var olan bilgi, model, materyal ve araçları okullara taşıyarak öğrencilere gözlem ve uygulama olanağı vermeye çalışırlar. Laboratuardaki deneysel çalışmalar “deneyelim ve görelim” düşüncesine dayalıdır.
Görüşme Öğretmenin yeterli donanıma sahip olmadığı durumlarda veya belli konularda daha zengin donanıma sahip kişileri (edebiyatçı, sanatçı, tasarımcı, yazar, çizer, vs.) sınıfa getirerek, sınıf önünde geliştirilen bir konuşmayı ifade eder. Öğrencileri duyuşsal anlamda tetikleyen bir tekniktir. Bazı durumlarda öğrenciler bilgi edinmek amacıyla belli kişilerle görüşmeler yaparak, elde ettikleri bilgileri çözümleyerek öğrenebilirler.
Münazara Münazara, bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma türüdür. Münazara, ikişerli veya üçerli iki grup öğrencinin bir fikrin, eylemin veya önerinin taraf ve karşı noktalarını ortaya koymasıdır. Amaç bir konudaki birbirine zıt fikirleri tartışmaktır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır. Öğretmen münazarayı değerlendirmek için sınıfa rehberlik eder.
Beyin Fırtınası Beyin fırtınası, değerlendirme ya da sınırlama olmaksızın bir sorunun çözümüne ilişkin mümkün olduğunca çok çözüm yollarını elde etmek için düzenlenmiş olan bir grup çalışması sürecidir. Beyin fırtınasının amacı, öğrencilerin fikir üretmelerini sağlamak ve onların kendilerini ifade etmesini kolaylaştırmaktır. Bu teknik, üst düzey tartışma tekniği olarak kullanılır. Fırtına dönemi ve değerlendirme dönemi vardır. Başarılı bir beyin fırtınasında; değerlendirmenin sonraya bırakılması, serbest ve neşeli bir ortam yaratılması, olabildiğince çok miktarda fikir üretilmesinin sağlanması, önerilen fikirlerin gruplanması ve geliştirilmesi çok önemlidir.