Süt Satış

ÇİĞ SÜT ÜRETMEK VE GÜNLÜK SÜT SATIŞ İÇERİĞİ

Sözleşmeye konu taze çiğ süt; SATICI’ nın işletmesinde veya anlaşmalı işletmelerinde bulunan yerli inek cinsi hayvanların meme bezlerinden salgılanan 40 ºc’nin üzerinde ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Yönetmelikleri ve ilgili mevzuatta belirtilen çiğ günlük taze çiftlik veya köy sütü olacaktır.

Teslim edilecek sütler ; 17.12. 2011 tarih ve 28145 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Gıda Hijyeni Yönetmeliği” ile 27.12.2011 tarih ve 28155 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” ve “Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği”ne uygun olacaktır. Buna göre SATICI tarafından ALICI’ ya teslim edilecek sütlerin bileşimi aşağıdaki oranlarda olmalıdır.

% Protein m/v

en az

Asitlik

% süt asiti (m/v)

% Yağ m/v en az % Yağsız kuru madde m/v en az Yoğunluk (m/v)
İnek 2,8 0,135-0,2 3,5 8,5 1,028
Koyun 3,1 0,16-0,35 5,5 10 1,030
Keçi 2,8 0,15-0,28 4,15 8,5 1,026
Manda 5,5 0,14-0,22 7 8,5 1,028

 

(1) SÜT ÜRETİCİSİ SATICI’ nın tesisinde veya süt üretim yapıldığı yerdeki tanklarda canlı bakteri sayısı (30 ºc’de) 100.000 adet/mililitre ve sütteki somatik hücre sayısı 400.000 adet/mililitre üzerinde olamaz.

(2) Bakteri sayısı ayda en az iki numune ve iki aylık periyot sonundaki ortalama değer, somatik hücre sayısı ayda en az bir numune ve 3 aylık periyot sonundaki ortalama değer dikkate alınarak hesaplanır.

(3) Satışa konu sütün kreması alınmamış, su, tuz, soda vb. katkı maddeleri katılmamış olmalıdır.

SÜT ANALİZLERİ

(1) Sütün yağ, yağsız kuru madde, asit ve protein analizlerinin, sütün teslim alındığı yerdeki toplama merkezinden ve/veya üretimin yapıldığı yerdeki tanklardan ve buralardaki toplam süt miktarı üzerinden yapılması esastır.

(2) Üretimin yapıldığı yerde veya süt toplama merkezlerinde analizlerin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, ALICI’ nın tesisinde yapılmak üzere alıcı veya yetkilisince mevzuata ve tekniğine uygun olarak numune alınır.

Alınan numune analiz için alıcının tesisine soğuk zincir içerisinde ulaştırılır. Alınan numunenin bir örneği saklanmak üzere SATICIYA teslim edilir ve satıcı tarafından +4 ºc’de 3 gün süreyle saklanır.

ALICI analiz sonuçlarını 3 gün içerisinde SATICI’ ya bildirmek zorundadır.

(3) SATICI yapılan analizlerden şüpheye düşerse analizleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının İl Kontrol Laboratuvarın da yaptırabilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Laboratuvarının sonuçları kesindir.

(4) Şüpheli analizlerin ücretini alıcı ödemekle yükümlü olup bu analizler ayda en fazla 3 defa yaptırılabilir.

(5) ALICI’ ya veya adına toplayıcılık yapan kişiye/kuruma sütün tesliminden sonra ortaya çıkacak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmadan satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 6- SÜTÜN TESLİM YERİ, ŞEKLİ ve SAYISI

Sütler +4 ºc’ye ye soğutulmuş veya 40 ºc’nin altında olmak üzere sıcak süt olarak ALICI’ ya

€ SATICI’ nın işletmesinden,

€ Süt toplama merkezlerinden,

€ Süt işleme tesisine;

sabah/akşam olmak üzere günde en az bir defa teslim edilecektir. Ev adresine yapılan teslimatlarda son kullanıcı ev
de olup günlük taze sütünü teslim almak durumundadır. Müsait olmadığı hallerde yönlendirdiği herhangi bir konuma teslimat yapılabilir. ( komşu, kapıcı alt kattaki dükkan vs.. gibi)

MADDE 7- SÜTÜN MİKTARI ve TESLİMİNE ESAS BELGE

DÜZENLENMESİ

(1) SATICI ……. litre çiğ sütü ALICI’ ya günlük olarak teslim etmeyi taahhüt eder. Bu miktar, mevsim şartları ve ineklerin gebelik durumuna göre % 20 fazla veya eksik olabilir. Asıl olan alıcının sipariş ettiği süt miktarıdır. Ev kullanıcılarında genellikle problem olmamakta yeterli süt fazlasıyla tedarik edilmektedir.

ALICI yukarıda miktarı belirtilen çiğ sütü SATICI’ dan almayı taahhüt eder. (Çiğ sütü; taze süt, doğal süt, günlük süt, köy sütü, organik süt, kapıya süt,alosüt)

(2) Sütün miktarı, süt teslimi veya alımın yapıldığı yerde litre üzerinden belirlenir.

(3) Tartım işleminde anlaşmazlık oluştuğu takdirde tartım işi sütün satış yeri ve alım yerine en yakın mesafedeki Birlik, Belediye, Kooperatif, Borsa vb. kurumlara ait tartım tesislerinde tekrar yaptırılır, bu tartıma ait belge taraflarca süt tesliminde ve süt ödemesinde esas alınır.

(4) Sütün teslimi esnasında taraflarca teslim tutanağı düzenlenir ve imzalanır.

SÜTÜN FİYATI

(1) En az % 2,8 m/v protein ,% 0,135-0,2 m/v süt asidi, en az % 3,5 m/v yağ , en az % 8,5 m/v kuru madde ve 1.028 m/v dansiteye sahip çiğ sütün litre fiyatı ;

€ Ulusal Süt Konseyinin ilan ettiği tavsiye fiyatı toptan süt satışlarında taze süt alışverişlerinde kullanılmaktadır. Parekende süt süt satışları için ayrı bir süt sözlşemsi gerekmektedir.

€ Kalite, içeriğe ve miktara göre,

€ Pariteye göre,

€ Pazarlık ile belirlenmiş olup;

çiğ sütün litre fiyatı 3 TL dir. Yani üç türk lirası karşılığında bir litre süt samsun sınırları içerisinde süt müşterisine teslim edilecektir. Bu süt; günlük süt, doğal süt, yağlı süt, taze süt, köy sütü, çiğ süt, sokak sütü, çiftlik sütü tabir edilen süttür.

(2) Sözleşme süresi bir yıllık olduğu taktir de fiyatlarda oluşacak değişiklikler sebebiyle sözleşmenin 7. ayında süt bedeli artırılabilir. Bu artış Ulusal Süt Konseyinin belirlemiş olduğu pozitif artış oranına veya miktarına göre yapılır.

(3) Çiğ sütün fiyatına ilave olarak asgari %3,5 süt yağ oranın %8.5 yağsız kuru madde oranı ve azami canlı bakteri sayısı 100.000 adet /mili litre (30 ºc ) ve somatik hücre sayısı 400.000 adet /mililitre aralığında kalmak koşulu ile bu özelliklerden biri veya birkaçı dikkate alınarak alıcıya prim artışı verilebilir. Verilecek prim satıcı ile alıcı arasında anlaşılarak litre başına belirsiz miktarda kuruş olarak belirlenmiştir. Süt satıcısı parekende süt satışında sütün kalitesine göre fiyat ayarlaması yapacak ve süt müşterisi ile mutabık kaldıktan sonra teslimatlarını yapacaktır.

(4) Taraflarca anlaşılması kaydıyla sözleşmeye konu çiğ sütün bedeli karşılığında kesif yem (en az %18 ham proteinli ve 2500 kcal /kg metabolik enerjiye sahip) verilecekse süt/yem paritesi 1,3 oranından az olamaz.

(5) Taraflarca anlaşılması kaydıyla sözleşmeye konu çiğ sütün miktarı ile ilgili ALICI tarafından, SATICIYA prim verilebilir. Bu amaçla verilecek prim miktarı her 100 litre çiğ süt için süt müşterisine bırakılmış bir miktar olarak belirlenmiştir.

(6) Sütün soğutulmasında kullanılan tankların üreticiye ait olması durumunda çiğ süte soğutma bedeli verilebilir. Soğutma tankları ALICIYA ait ise soğutma primi ödenmez. Ödenecek soğutma primi litre başına yüzelli kuruş olarak belirlenmiştir.

(7) SATICI tarafından ALICIYA herhangi bir hizmet bedeli ödemesi yapılmaz.

Her Gün Süt İçiyorum Sağlıkla Büyüyorum